WAT BETEKENT DIT OM JESUS HERE VAN JOU LEWE TE MAAK

Meeste van ons het 'n werkgewer wat besluit hoe laat ons sal begin werk. Wanneer ons, ons tee breek kan neem.  Wanneer etenstyd is. Hoe laat ons huis toe kan gaan. Hulle besluit ook hoeveel hulle ons sal betaal vir ons tyd.


Ons het nie 'n probleem daarmee dat mense beheer het oor elke aspek van ons lewe nie. Maar niemand mag voorstel dat God ‘n sê in ons lewe mag hê nie.


In Australia as jy 'n huis huur dan kom die eienaar of sy agent en doen inspeksie elke 3 maande om te sien of jy goed na die huis kyk.


Jy kan nie sê dat jy Jesus Here van jou lewe gemaak het, as jy nie gewillig is om Hom meer beheer oor jou lewe te gee as wat jou firma of werkgewer het nie. Is jy gewillig om Hom toe te laat om jou lewe te inspekteur van tyd tot tyd, net soos die eienaar van jou huis mag inspeksie kom doen.


Om te sê dat Jesus Here van you lewe is, beteken jy het Hom die reg gegee om in elke area van jou lewe inspraak te maak.


Dit beteken dat ons het ons finansies oor handig.

(Matthew 6:24 AOV) Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie!

Jou seksualiteit "jy sal mense van die teenoorgestelde geslag behandel soos Jesus wil hê jy moet"

(1 Timothy 5:1-2 AOV) ‘n Bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos ‘n vader, jongeres soos broers, (2) bejaarde vroue soos moeders, jongeres soos susters in alle reinheid.


Jy sal die mense wat jou sleg behandel het vergewe.

(Matthew 6:14-15 AOV) Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. (15) Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.


Jy sal betrokke raak waarmee die Here besig is.

(Matthew 28:18-20 AOV) En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. (19) Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. (20) En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Jy sal 'n lewe lei wat sê, Here wat kan ek vir jou doen. Nie lewe met 'n houding wat vra 'wat is in dit vir my' nie.​